Siirry sisältöön
Artemiksen ensimmäinen hakukierros on sulkeutunut. Jätä asuntohakemus ja osallistu seuraaville kierroksille. Houkuttelevan helppo arki kutsuu sinua!

Arbetssökande

1. Personuppgiftsansvarig

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy (FO-nummer: 0831852-3)
Fredsgatan 4
20100 Åbo
tfn 02 2747 000

2. Den personuppgiftsansvariges representant

Toimitusjohtaja
Rauhankatu 4
20100 Turku
p. 02 2747 000
maria.aspala@vaso.fi

3. Dataskyddsombud

Inte utnämnd

4. Registrets namn

Register över arbetssökande

5. Syftet med behandlingen av personuppgifter samt rättslig grund för behandlingen

Behandling av arbetssökandes ansökningsinformation

6. Personuppgiftsgrupper

Arbetssökande

7. Registrets datainnehåll

 • Den arbetssökandes namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • LinkedIn-adress
 • Typ av ansökan
  • öppen
  • annan inklusive tilläggsuppgifter
 • Hurdana uppgifter är du intresserad av
 • Kompetens och styrkor
 • Uppgifter om referensperson
  • namn
  • kontaktuppgifter
 • Löneanspråk
 • CV eller annan bilaga som påvisar kompetens

8. Regelmässiga informationskällor

Den arbetssökandes eget meddelande

9. Lämnande av personuppgifter

Lämnande av personuppgifter grundar sig på frivillighet

10. Automatiserat beslutsfattande

Utifrån personuppgifterna görs inga automatiska beslut eller profileringar.

11. Mottagare av personuppgifter

Eventuell underleverantör som sköter rekryteringen

12. Överföring av uppgifter till tredje land

Överförs inte

13. Lagringstid för personuppgifter

Arbetsansökningar lagras i sex (6) månader efter ansökningstidens utgång.

14. Den registrerades rättigheter

För Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy är det av största vikt att tillförlitligheten och trovärdigheten hos bolagets system och personregister kan upprätthållas och säkerställas. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, där de viktigaste allmänna lagarna som reglerar personregister och behandling av personuppgifter är dataskyddslagen (1050/2018) och EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR (679/2016).

Den registrerade har rätt att:

 • få information om behandlingen av personuppgifterna
 • få tillträde till uppgifterna
 • rätta uppgifterna
 • radera uppgifterna och bli glömd
 • begränsa behandlingen av personuppgifterna
 • överföra uppgifterna från ett system till ett annat
 • motsätta sig behandlingen av personuppgifter och att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande

Den registrerade kan inte utöva alla ovan nämnda rättigheter i alla situationer, för utövandet av rättigheterna påverkas till exempel av grunden vilken personuppgifterna behandlas.

15. Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Om du upplever att man i behandlingen av dina personuppgifter har brutit mot dataskyddslagstiftningen, kan du föra ärendet till dataombudsmannen för behandling. Mer information och anvisningar ger dataombudsmannen.

Kontaktuppgifterna till dataombudsmannens byrå hittar du på sidan: Kontaktuppgifter till dataombudsmannens byrå – Dataombudsmannens byrå.