Registerbeskrivning – användningen av personuppgifter

Den verksamhet som Egentliga Finlands Bostadsrätter Ab (nedan ”Vaso”) bedriver kräver behandling av personuppgifter. Behandlingen av personuppgifter grundar sig på kundrelation eller annan saklig anknytning eller på kundens samtycke. Personuppgifter används till exempel till att sköta kundrelationen, till kundnöjdhets- och andra enkäter, till kundkommunikation och till underhåll och marknadsföring av bostäder. Vaso ägnar särskild uppmärksamhet åt att skydda kundens integritet och personuppgifter och följer god databehandlingssed.

Personuppgifter inhämtas i regel från kunden själv. Personuppgifter inhämtas dessutom från bl.a. samarbetsföretag inom bostadsförsäljning, från Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister och från Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem.

På sina webbplatser kan Vaso också med hjälp av kakor (”cookies”) och andra liknande tekniker samla in uppgifter om användarnas terminal. De insamlade uppgifterna lämnas i regel inte ut utanför Vaso, med undantag för situationer då bostaden byter ägare samt samarbetspartners enligt dataskyddsplanen.

Enligt personuppgiftslagen har var och en rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har registrerats i registret. En begäran om insyn kan inte göras per telefon, utan den ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad. Den skriftliga begäran skickas till Egentliga Finlands Bostadsrätter Ab, Kundtjänst, Fredsgatan 4, 20100 Åbo.  Den som begär uppgifter ska uppge namn, adress och personbeteckning samt om han eller hon vill kontrollera uppgifter i ett visst ärende, alla uppgifter eller uppgifter från en viss period.

Kunden har rätt att kräva att en uppgift om honom eller henne, som ingår i registret och som med hänsyn till ändamålet med behandlingen är oriktig, onödig, bristfällig eller föråldrad ska rättas, utplånas eller kompletteras. Rättelsekrav Vaso, Kundtjänst, Fredsgatan 4, 20100 Åbo.

Med förbudsrätt avses en persons rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom eller henne själv för direktmarknadsföring. Personen kan också när som helst återkalla ett tidigare givet samtycke till direktmarknadsföring genom att informera om ett förbud per e-post: vaso@vaso.fi.

Ytterligare information om behandlingen av personuppgifter finns i nedanstående registerbeskrivning av registret (kundregister), som grundar sig på kundrelation eller annan saklig anknytning.