Bostadsrättsavtal och avgifter

Ett bostadsrättsavtal är ett skriftligt avtal som personen som flyttar in i bostadsrättsbostaden och husets ägare, dvs. Vaso, ingår. Avtalet anger bostaden, bostadsrättsavgiftens storlek, bruksvederlaget och övriga villkor.

Innan flytten betalar den blivande boende en bostadsrättsavgift och en garantiavgift, vilka endast betalas en gång. Bostadsrättsavgiften ger den boende bostadsrätt till en viss bostad. Man kan bo så länge man vill i en bostadsrättsbostad – bostadsrätten är livslång. Under boendetiden betalar den boende ett bruksvederlag som är lägre än den allmänna hyresnivån.

Bostadsrättsavtal

Innehållet i bostadsrättsavtalet grundar sig på bostadsrättslagen. Ett bostadsrättsavtal undertecknas efter att den blivande boende har lämnat in en förmögenhetsutredning till oss på Vaso, och den kommun där bostadsrättsbostaden ligger har bekräftat att den sökande utifrån ordningsnumret är bostadsrättshavare. Innan avtalet undertecknas ska sökanden meddela oss om hen planerar att använda bostadsrättsavtalet som säkerhet för ett lån.

Bostadsrättsavtalet undertecknas på Vasos kontor. I samband med att bostadsrättsavtalet undertecknas får den blivande boende anvisningar för betalningen av bostadsrättsavgiften och garantiavgiften. Förfallodagen för betalningarna är två veckor före överenskommen flyttdag.

Det är viktigt att förvara bostadsrättsavtalet omsorgsfullt. Avtalet återlämnas till oss på Vaso när den boende flyttar ut.

Garantiavgift

Garantiavgiften motsvarar en hyresgaranti. Garantiavgiften uppgår till två månaders bruksavgift och den blivande boende ska betala avgiften före flytten. Garantiavgiften återbetalas vid utflyttningen om bruksvederlagen för bostaden har betalats och bostaden är i tillfredsställande skick.

Bostadsrättsavgift

Bostadsrättsavgiften ska betalas när bostadsrättsavtalet har undertecknats, men innan flyttdagen. Bostadsrättsavgiften uppgår till 10–15 procent av bostadens ursprungliga pris. Vid utflyttning får den boende tillbaka bostadsrättsavgiften justerad med byggnadskostnadsindex – hos oss på Vaso får den boende alltid tillbaka minst den summa som hen investerat.

Bruksvederlag

Den boende betalar varje månad ett bruksvederlag för bostadsrättsbostaden, och det är lägre än den allmänna hyresnivån. Bruksvederlaget är uppdelat i två delar.

Bruksvederlag 1 innefattar de fastighetsspecifika kostnader som de boende kan påverka i den egna fastigheten. Till dessa hör bland annat värme, vatten, el och fastighetsskötsel.

Bruksvederlag 2 omfattar kostnader som berör hela Vaso. Till dessa hör amorterings- och räntekostnader för lån som tagits för byggandet av fastigheterna, marknadsförings- och förvaltningskostnader, avsättning för periodiska underhållsåtgärder samt tjänster som upphandlats genom konkurrensutsättning på bolagsnivå, såsom disponenttjänster, fastighetsförsäkringar och bredbandsförbindelse.

Hos oss på Vaso innefattar bruksvederlaget 50 Mbit/s bredbandsförbindelse och i de flesta objekten även en bilplats. Vattenavgiften/förskottsavgiften för vatten är 20 €/person/månad. När det gäller bilplats- och bastuavgifter och andra bruksavgifter och hur de bestäms finns det skillnader mellan fastigheterna, och tillsammans med disponenten kan de boende besluta om dessa avgifter.