Siirry sisältöön
Artemiksen ensimäinen hakukierros on sulkeutunut. Jätä asuntohakemus ja osallistu seuraaville kierroksille. Houkuttelevan helppo arki kutsuu sinua!

Bostadsrättssökande

1. Personuppgiftsansvarig

Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy (FO-nummer: 0831852-3)
Fredsgatan 4
20100 Åbo
tfn 02 2747 000

2. Den personuppgiftsansvariges representant

Bostadschefen
Fredsgatan 4
20100 Åbo
tfn 02 2747 000
vaso@vaso.fi

3. Dataskyddsombud

Inte utnämnd

4. Registrets namn

Registret över bostadsrättssökande

5. Syftet med behandlingen av personuppgifter samt rättslig grund för behandlingen

Behandling av uppgifter i ansökningar till bostadsrättsbostäder samt val av boende.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på lagen om bostadsrättsbostäder (393/2021), Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy:s (Vaso) eller sökandens berättigade intresse.

6. Personuppgiftsgrupper

Sökande till bostadsrättsbostad

7. Registrets datainnehåll

Den bostadssökandes

 • efternamn
 • förnamn
 • personbeteckning
 • adressuppgifter
 • mobiltelefonnummer
 • e-postadress

Medsökandens

 • efternamn
 • förnamn
 • personbeteckning
 • adressuppgifter
 • mobiltelefonnummer
 • e-postadress • Ordningsnummer för bostadsrätt
 • Den sökta bostadens läge
 • Den sökta bostadens storlek (min och max) och lägenhetstyper
 • Maximalt vederlagsbelopp (euro)
 • Övriga medflyttande personer (18–54 år), då en bostad erbjuds
  • efternamn
  • förnamn
  • födelsetid
 • Förmögenhetsutredning för alla som flyttar in i bostadsrättsbostaden, då en bostad erbjuds

8. Regelmässiga informationskällor

Den bostadssökandes eget meddelande. Vaso kan lägga till uppgifter i samband med diskussioner som man för med Bostadssökanden. I erbjudandet som skickats till Sökanden begärs en komplettering av uppgifterna i fråga om medflyttande personer samt förmögenhetsutredningen.

9. Lämnande av personuppgifter

Lämnande av personuppgifter grundar sig på frivillighet

10. Automatiserat beslutsfattande

Utifrån personuppgifterna görs inga automatiska beslut eller profileringar.

11. Mottagare av personuppgifter

Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA) samt kommunerna fungerar som tillsynsmyndigheter, och har rätt att få de uppgifter de behöver för att utöva tillsynen.

12. Överföring av uppgifter till tredje land

Överförs inte

13. Lagringstid för personuppgifter

Ansökan lagras i sex (6) års tid räknat från tidpunkten då kunden senast lämnat in en ansökan, om kunden inte har gjort ett bostadsrättsavtal.

14. Den registrerades rättigheter

För Varsinais-Suomen Asumisoikeus Oy är det av största vikt att tillförlitligheten och trovärdigheten hos bolagets system och personregister kan upprätthållas och säkerställas. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, där de viktigaste allmänna lagarna som reglerar personregister och behandling av personuppgifter är dataskyddslagen (1050/2018) och EU:s allmänna dataskyddsförordning GDPR (679/2016).

Den registrerade har rätt att:

 • få information om behandlingen av personuppgifterna
 • få tillträde till uppgifterna
 • rätta uppgifterna
 • radera uppgifterna och bli glömd
 • begränsa behandlingen av personuppgifterna
 • överföra uppgifterna från ett system till ett annat
 • motsätta sig behandlingen av personuppgifter och att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande

Den registrerade kan inte utöva alla ovan nämnda rättigheter i alla situationer, för utövandet av rättigheterna påverkas till exempel av grunden vilken personuppgifterna behandlas.

15. Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

Om du upplever att man i behandlingen av dina personuppgifter har brutit mot dataskyddslagstiftningen, kan du föra ärendet till dataombudsmannen för behandling. Mer information och anvisningar ger dataombudsmannen.

Kontaktuppgifterna till dataombudsmannens byrå hittar du på sidan: Kontaktuppgifter till dataombudsmannens byrå – Dataombudsmannens byrå.