Den boendes respektive Vasos ansvar

Vaso ansvarar för fastigheten och för de maskiner och anordningar och den inredning som ingår i bostadsrättsbostadens grundutrustning. Läs mer om ansvarsfördelningen nedan.

Vasos ansvar

Vaso har reparationsansvaret för de maskiner och anordningar och den inredning som ingår i bostadens grundutrustning. Detta ansvar omfattar bl.a. kylfrys, diskmaskin som ingår i grundutrustningen, häll, wc-stol, handfat, kranar, bastuugn, fast inredning och fasta armaturer (inte byte av lampor). Den boende är skyldig att informera servicebolaget om anordningar o.d. som gått sönder och som Vaso har reparationsansvaret för. Om ovan nämnda anordningar eller utrustning går sönder till följd av den boendes felaktiga eller vårdslösa agerande, ansvarar den boende för reparationskostnaderna.

För närmare information: se tabellen över ansvarsfördelning.

Den boendes ansvar

Den boende ansvarar för underhållet av den utrustning som inte hör till bostadens grundutrustning. Det kan exempelvis vara fråga om en diskmaskin, kylanläggning eller balkonginglasning som den boende har låtit installera.

Det hör också till den boende att installera brandvarnare och byta dess batterier, byta lampor inne i bostaden, rengöra frånluftsventilerna, sköta spisfläkten, ansluta tvätt- och diskmaskinmaskin och täta fönster. Den boende är skyldig att informera servicebolaget om anordningar o.d. som gått sönder och som Vaso har reparationsansvaret för.

För närmare information: se tabellen över ansvarsfördelning.

Anmäl fel

Om något i bostaden går sönder eller du upptäcker ett fel i en anordning som ingår i bostadens utrustning, ska du utan dröjsmål anmäla det till servicebolaget. Gör felanmälan här.

Att anmäla fel och problem och låta reparera dem ger inbesparingar. Även om en handfatskran som droppar helt stilla inte innebär men för boendet, förbrukar en läckande kran eller wc-stol rikligt med vatten på ett år. Redan en sytrådstjock läcka innebär cirka 80 euro per år extra i vattenräkningen och en tändstickstjock ränna från en wc-stol cirka 8 000 euro extra per år.

Fel på grund av vårdslöshet

Den boende ansvarar för fel som beror på hårdhänt användning av bostaden eller på den boendes vårdslöshet. För sådana fel faktureras separat enligt gällande prislista för fakturering av boende. Här kan du ladda ner prislistan för fakturering av boende.

Avflyttningsbesiktning

När den boende flyttar ut utför vi en avflyttningsbesiktning i den tomma och städade bostaden och kartlägger bostadens skick. Förändringar i bostaden, som beror på normalt slitage under boendetiden hör till Vasos ansvar. Om bostaden är i dåligt skick på grund av den boendes försummelser, debiterar vi den boende för detta enligt prislistan för fakturering av boende. Här kan du ladda ner prislistan för fakturering av boende.

Tabell över ansvarsfördelning

VASO ANSVARAR FÖR  

 • Ytterväggar och balkonger samt sättningar och sprickor i bärande konstruktioner
 • Värmeisolering samt fuktisolering i våtutrymmen
 • Ytterdörr: driftstörning eller konstruktionsfel, det ursprungliga låset, dörrstängare (dörrpump), dörrstoppare och dörröppethållare (länk) och dörrklocka (från fall till fall)
 • Balkongdörr: konstruktionsfel eller driftstörning
 • Postlucka samt namnskylt på ytterdörren
 • Fönster: konstruktionsfel i karmar och yttre och inre ramar samt reparation och målning av beslag o.d. utrustning
 • Balkonginglasning som installerats av huset
 • Reparation av väggytor i våtutrymmen och panel i bastun
 • Reparation av bastulavar
 • Luftning och grundinställning av värmeelement
 • Reparation och underhåll av elementventiler och termostater
 • Justering och reparation av frånluftsventiler samt rengöring av ventilationskanaler
 • Reparation av spisfläkt e.d.
 • Grundinställning av flödet i kranarna
 • Reparation och byte av kranar samt byte av duschar och duschslangar (från fall till fall)
 • Rörläckage
 • Reparation och byte av vattenlås och golvbrunnar
 • Reparation av WC-stol (inte delar som den boende haft sönder)
 • Rensning av avloppsstopp (kostnadsansvar hos den boende, om hen orsakat stoppet)
 • Reparation av fast armatur och tillhörande kupor
 • Reparation av vägguttag och strömställare (från fall till fall)
 • Reparation av bastuugn
 • Reparation och underhåll av häll och kylskåp
 • Stängsel, gemensamma gårdsförråd och skärmtak
 • Byte av lampa i bostadens nummerbelysning
 • Skötsel av gemensamma gårdsytor

DEN BOENDE ANSVARAR FÖR

 • Anskaffning av extra nyckel och serieläggning av lås om en nyckel kommer bort
 • Installering och underhåll av säkerhetslås, säkerhetskedja och dörröga
 • Ytterdörr: smörjning av gångjärn och lås samt byte och reparation av packningar
 • Reparation och byte av fönstertätningslister
 • Installering av spjälgardiner (med undantag för de fastigheter där spjälgardiner hör till utrusningen)
 • Innerdörrar: smörjning av gångjärn och lås
 • Balkonginglasning (som installerats av den boende)
 • Kontroll av skicket på våtutrymmen samt anmälan om observerade fel till disponenten
 • Balkong: renhållning samt rengöring av vattenavloppsöppningar
 • Rengöring av frånluftsventiler
 • Tilluftsventiler: rengöring samt rengöring och byte av filter
 • Rengöring av filter i spisfläkt e.d.
 • Rengöring av kranmunstycken
 • Rengöring av vattenlås och golvbrunnar
 • Anslutning av tvättmaskin och diskmaskin ska göras professionellt; anskaffning av slangar och diskmaskinskran
 • Kontroll av kranar och toalett med tanke på läckage samt anmäla fel till servicebolaget
 • Anskaffning och byte av tändare för lampor, lysrör och lysrörslampor
 • Anskaffning och byte av säkringar
 • Anskaffning av antennanslutningskabel
 • Anskaffning av extra telefonkablar
 • Anskaffning och byte av indikatorlampor för kylskåp, häll o.d.
 • Brandvarnare inklusive batterier (med undantag för brandvarnare som är anslutna till elnätet)
 • Bastustenar
 • Rengöring av kondensorer på kylanläggningar och rengöring av kylskåpets avloppsrör för avfrostningsvatten
 • Den egna främre och bakre gården: renhållning, gräsklippning och skötsel av buskar
 • Framför ytterdörren: renhållning, snöskottning och halkbekämpning
 • Omsorg om att bostaden hålls snygg