Tilläggs- och ändringsarbeten som ersätts

Dessa anvisningar tillämpas på tilläggs- och ändringsarbeten som gjorts efter 1.1.2019.

Tilläggs- och ändringsarbeten som inte sänker bostadens uppskattade bruksvärde är möjliga. Den boende bör hålla i minnet att eventuella ändringsarbeten görs för den tid han eller hon själv bor i bostaden. Ändringsarbetena kan inte betraktas som till exempel en investering som man får pengarna tillbaka för vid utflyttningen. Den boende ansvarar för genomförandet av ändringsarbetena, för deras kostnader och för underhållet av ändringarna under boendetiden.

Ändringsarbetena ska göras omsorgsfullt och professionellt enligt myndighetsbestämmelser och monteringsanvisningar

Ändringsarbeten under byggtiden

Bostadsättshavaren avtalar om ändringsarbeten med husägaren (Vaso) eller med en aktör som Vaso angett.

Om standardutrustningen ersätts med ett dyrare alternativ eller ett alternativ med mångsidigare funktioner, kommer Vaso inte att ersätta ändringarna – och de måste lämnas kvar vid utflyttningen (t.ex. häll som ersatts med keramisk häll).

Entreprenören ska följa de anvisningar som har getts för ändringsarbetena.

Ändringsarbeten som kräver tillstånd

Följande ändringsarbeten kräver skriftligt tillstånd av disponenten innan arbetet inleds:

 • byte av vitvaror (under vitvaror och diskmaskin måste översvämningsskydd alltid monteras)
 • installering eller avlägsnande av fast utrustning, till exempel skåp
 • montering av hyllor, skåp eller bänkskivor i en kakelvägg (hålen ska alltid göras i fogen). Hyllor, bänkskivor, krokar osv. som är fästa i en kakelvägg ska lämnas kvar
 • balkonginglasning (kväver bygglov)
 • installering eller ändring av eluttag eller uttag för datakommunikation
 • spegelrutor (ska avlägsnas vid utflyttning, hålen kittas igen, väggarna slipas och målas)
 • parabolantenner
 • terrasser

Ändringsarbeten som inte ersätts

Ändringsarbeten som betraktas som ringa och som den boende inte får ersättning för är:

 • diskmaskin
 • persienner (ska lämnas kvar vid utflyttning) OBS! Persienner ska alltid vara vita.
 • dörröga, säkerhetskedja, säkerhetslås (ska lämnas kvar vid utflyttning)
 • beställning av extra nycklar till bostaden
 • balkonginglasning (kväver tillstånd)
 • byte av ytmaterial:
 • målade väggar kan tapetseras och tapetserade väggar kan målas (tapeten ska avlägsnas). Fönsterväggar ska alltid målas och färgen ska vara vit.
 • byte av plastgolv mot golv i en högre priskategori
 • byte av skåpdörrar mot dörrar i en högre priskategori eller installering av ytterligare dörrar, t.ex. skjutdörrar
 • ändringsarbeten utomhus, t.ex. plattläggning, terrassbygge eller plantering av växter vid radhus (den boende ansvarar för underhållet)

Ändringsarbeten som ersätts

Skäliga förbättringar, ändringsarbeten eller tilläggsanskaffningar som anses ha förbättrat bostadens användbarhet eller höjt bostadens värde och som beaktas vid återbäringen av bostadsrättsavgiften är:

 • installering av skåp (se Ändringsarbeten som kräver tillstånd)
 • byte till väsentligt bättre golv; plastgolv till parkett eller högklassigt laminat i bostadsutrymmen
 • montering av golvkakel i den separata toaletten. Kaklen ska alltid vara högst 10×10 cm.

Gottgörelse för ändringsarbete

Överlåtelsepriset (återbäringen av bostadsrättsavgiften) inkluderar en gottgörelse för utförda ändringsarbeten. Bostadsrättshavaren ska foga kvitton över utförda ändringsarbeten till överlåtelseanmälan. Senare inlämnade kvitton godkänns inte. Om ändringsarbetet har utförts av en yrkesutövare ska förutom kvitton även arbetsbeskrivningar över t.ex. installering av golvvärme inlämnas. Skäliga arbetskostnader ersätts endast om ändringsarbetet har utförts av en yrkesutövare. Obs! En faktura eller orderbekräftelse godkänns inte som kvitto. Kvitton kan även lämnas in till Vasos kontor i förväg innan bostaden sägs upp.

Det maximala värdet på ändringsarbeten som godkänns

Ändringsarbeten som är mycket oproportionerliga i förhållande till bostadsrättsavgiften beaktas inte i sin helhet. Det maximala värdet på den ursprungliga totala summan får vara högst 20 procent av bostadens ursprungliga bostadsrättsavgift. Den andel som överskrider detta kommer inte att beaktas.

Förfarande för årliga avskrivningar

Anskaffningspriset för förbättringar som godkänts som skäliga räknas ihop:

 • Av den totala summan beräknas 25 procents årliga avskrivningar på restvärdet året innan, med ett halvt års intervaller (12,5 %) från köptidpunkten till det att bostads- och besittningsrätten upphör. Om värdet på förbättringen efter avskrivningarna inte överskrider 170 €, beaktas inte värdet på förbättringarna längre i överlåtelsepriset.

Ändringsarbeten vid utflyttning

Om den boende inte får ersättning för ändringsarbeten vid utflyttning och den som ska flytta in inte är villig att köpa ändringsarbetena, kan den utflyttande ta med sig ändringsarbetena. I så fall ska bostaden emellertid ställas i s.k. standardskick, och om t.ex. en diskmaskin har installerats ska skåpet som funnits där återinstalleras (skåpet ska förvaras i ett varmt utrymme, inte i ett kallt uteförråd), hålen efter eventuella spegelrutor kittas igen och målas/tapetseras över. Dessutom ska det ombesörjas att material bakom skåp är de samma som på övriga vägg- och golvytor.

Eventuella ändringar i förfarandet för ersättning av ändringsarbeten

Kommunens bostadsmyndighet fastställer alltid den bostadsrättsavgift som betalas till den utflyttande personen. De statliga bostadsmyndigheterna kan ge anvisningar i uppskattningen av ändringsarbeten. Anvisningar som ges senare kan även retroaktivt påverka de ersättningar som betalas för ändringsarbeten. Vaso förbehåller sig också rätten att omvärdera ersättningarna för ändringsarbeten, om det t.ex. på bostadsmarknaden sker betydande förändringar och ersättningarna som betalas för ändringsarbeten kunde försvåra marknadsföringen av bostadsrättsbostäderna och förlänga tiden som bostäderna står tomma.

Vaso ersätter inte ändringsarbeten som inte har utförts omsorgsfullt eller enligt monteringsanvisningar.