Siirry sisältöön

Bruksvederlag

Varje månad betalar den boende bruksvederlag för sin bostadsrättsbostad, vilket bevisligen är lägre än hyresnivån. Bruksvederlaget är indelat i två delar.

I bruksvederlag 1 ingår de fastighetsspecifika kostnader som de boende har möjlighet att påverka i sin egen fastighet. Dessa är bland annat värme, vatten, el och fastighetsskötsel.

Bruksvederlag 2 inkluderar kostnader på hela Vasos nivå. I dessa ingår amorteringar och räntekostnader för lån som tagits för att bygga fastigheterna, marknadsförings- och förvaltningskostnader, avsättning till reparationsreserv för periodiska underhållsåtgärder samt tjänster på hela bolagets nivå som köpts genom konkurrensutsatt upphandling, såsom disponentskap, fastighetsförsäkringar och bredbandsanslutningar.

Bruksvederlagen justeras årligen, om justeringen meddelas senast två månader innan det nya vederlaget träder i kraft. Justeringarna inom Vaso har varit moderata och de grundar sig på verkliga kostnader. Vid behov får du mer information av disponenten och vid boendestämmorna. De nya vederlagen träder i kraft 1 januari.

Förfallodag
 • bruksvederlaget förfaller alltid till betalning den andra vardagen i månaden
 • förfallodagen kan inte flyttas, men man kan betala senare
 • för en betalningspåminnelse per brev debiteras en avgift på 5 euro, betalningspåminnelserna skickas ut omkring den 20:e varje månad
 • dröjsmålsräntorna för försenade betalningar faktureras separat två gånger i året
 • dröjsmålsräntan fastställs enligt lag

Kom ALLTID ihåg att använda referensnumret då du betalar.

E-fakturering
 • e-fakturaadress: 003708318523 / DABAFIHH
 • e-faktura/direktdebitering kan beställas från din egen nätbank

Vederlagets betalningsinformation hittar du i OmaVaso. Du kan också begära betalningsinformationen per e-post vastikevalvonta@vaso.fi. Avtal om e-faktura och direktdebitering sköter du via din egen bank.

Bruksvederlaget omfattar en 100 Mbps DNA-bredbandsanslutning samt i de flesta objekt även en bilplats. Det finns fastighetsspecifika skillnader i hur bilplatser, bastuturer och andra bruksavgifter fastställs.

Vad avses med graderad yta?

Bruksvederlaget betalas enligt den graderade ytan.

 • Graderingskoefficienten används för att utjämna skillnader mellan bostäder av samma storlek i samma fastighet, till exempel till följd av byggkostnader och bostädernas olika placering i huset. I praktiken räknas bostadens graderade yta ut genom att multiplicera den verkliga bostadsytan i kvadratmeter med en bostadsspecifik koefficient. Kalkylen görs redan under byggfasen.
 • Graderingskoefficienten fastställs enligt bostadens storlek och läge. De beräknade byggkostnaderna minskar då bostadens storlek ökar. Med graderingskoefficienten fördelas bolagets kostnader så de bättre motsvarar byggkostnaderna. I små bostäder är den graderade ytan större än den faktiska ytan. På motsvarande sätt är den graderade ytan mindre i större bostäder.
 • Läget å sin sida påverkar trivseln: Bostäderna på de nedersta våningarna påverkas mer av ljud från de övre våningarna och trapphuset. I de övre våningarna är vyerna vackrare, men där behöver man hissen mer än i de lägre våningarna, så brukskostnaderna för hissen påverkar graderingen. (Källa: Wikipedia)

Vattenavgift

Vattenfaktureringen grundar sig på personantalet. Vattenavgiften/-förskottet är 20 euro/person. I största delen av fastigheterna finns det vattenmätare; i dessa fastigheter utjämnas vattenavgiften två-fyra gånger i året. I fastigheten Soininen är vattenförskottets belopp 15 euro/person/månad.

Vattenfakturering
 • kohteissa, joissa on huoneistokohtaiset vesimittarit, vedenkulutus tarkastetaan 2 – 4 vuodessa ja asukkaille lähetetään joko lisä- tai hyvityslasku kulutuksen mukaan.
 • veden kulutuksen tasauslaskutukset tehdään kiinteistön sijaintikunnan perusteella, pääsääntöisesti seuraavista lukema-ajankohdista:

Åbo:                  31.5. ja 30.11.
S:t Karins:            30.6. ja 31.12.
Lundo:                  30.6. ja 31.12.
Reso:                 30.6. ja 31.12.
Nådendal:             31.3., 30.6., 30.9. ja 31.12.

 • Fakturorna skickas till de boende under den följande månaden, t.ex. i Åbo i juni och december.
 • I Nådendal faktureras förutom vattnet även elektriciteten, för vilken ingen förhandsavgift uppbärs. Av den anledningen görs faktureringen 4 gånger i året, så att fakturorna inte ska bli så stora.
 • I vissa situationer kan faktureringstidpunkten också tidigareläggas eller flyttas framåt
 • För att undvika en stor tilläggsfaktura lönar det sig alltid att meddela Vaso om förändringar i antalet personer (vastikevalvonta@vaso.fi eller via meddelandetjänsten i OmaVaso-boendeportalen).
 • Vattenutjämningsfakturorna (och elräkningarna) skickas i första hand som e-faktura och direktdebitering, om kunden har en fullmakt för e-faktura/direktdebitering i bruk.
 • Om man inte har e-faktura eller direktdebiteringsfullmakt, skickar vi fakturorna via postningstjänsten. Om den boende använder sig av tjänsten OmaPosti, syns fakturan i tjänsten redan samma dag som den har skickats. Leveranstiden för en pappersfaktura via postningstjänsten är cirka en vecka.
Kreditfakturor för vattenfaktureringen
 • Återbäringen för vatten betalas i första hand på den boendes konto senast på kreditfakturans förfallodag (två veckor från fakturans datum).
 • Kontonumret kan meddelas skriftligen till Vaso, antingen per e-post vastikevalvonta@vaso.fi eller via meddelandetjänsten i OmaVaso-boendeportalen.
 • Du kommer väl ihåg att meddela om ändringar i kontonumret.
 • Om man så vill kan återbäringen också dras av i följande betalning av vederlag.
Kreditfakturor för vattenfaktureringen, när man använder e-fakturering
 • Kreditfakturorna hamnar på en annan plats i din nätbank än fakturorna som förfaller till betalning. Praxis varierar enligt bank. Enligt kundernas anmälan har denna plats kunnat vara till exempel e-fakturor/inkomna fakturor/arkiv.
 • Vänligen observera att kreditfakturorna inte hittas med nätbankens mobilversion.

Elfaktura

I största delen av våra fastigheter gör invånaren ett eget elavtal.

OBS! Ett eget elavtal görs inte i följande fastigheter i Nådendal:

 • Haikarinlinna, på adressenHaikarinkatu 6
 • Kauppilanrinne,på adressen Palomäenkatu 7
 • Keijulinna I ja II, på adressen Keijunkuja 1, Linnavuorenkatu 14
 • Orkonkatu 7, på adressen Orkonkatu 7
 • Sinipiianrivi, på adressen Linnavuorenkatu 14
 • Suopellonrivi, på adressen Suopellonkatu 2
 • Tammistonpuisto,på adressen Haikarinkatu 7
 • Tiroli,på adressen Alppilankatu 10

I fråga om dessa fastigheter fakturerar Vaso invånaren enligt hushållets elförbrukning. Faktureringen sker fyra gånger i året.